VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami.

Společnost Ateliér v továrně s.r.o., sídlo: Mezi vodami 1955/19, Modřany, 143 00 Praha 4, IČ: 07502541, zastoupená jednatelem Antonínem Lavrenčikem, je provozovatelem serveru www.ateliervtovarne.cz a zároveň zprostředkovatelem produktů na uveřejnění na tomto serveru.

Produkty jsou rozděleny na:

  • Fotografické workshopy a individuální kurzy (dále jen kurzy s osobní účastí)
  • On-line kurzy
  • Dárkové poukazy

Kupujícím se myslí fyzická nebo právnická osoba, která řádně vyplní přihlašovací údaje a odešle je prostřednictvím formuláře.

Na jednotlivé kurzy je možné se přihlásit pomocí elektronického formuláře vyplněním všech požadovaných údajů.

Účastníkem kurzu se kupující stává tehdy, pokud řádně vyplnil přihlášku na kurz a včas uhradil kurzovné. Oba úkony jsou kupujícímu potvrzeny elektronicky, respektive emailem.

Pokud kupující včas neuhradí platbu za kurz či dárkový poukaz bez vědomí poskytovatele, může to být důvodem k vypovězení objednávky ze strany provozovatele. Tato skutečnost bude kupujícímu oznámena elektronicky.

Zakoupením dárkového poukazu se kupující nestává automaticky účastníkem kurzu. Na vybraný kurz je třeba se řádně registrovat a jako způsob úhrady použít dárkový poukaz.

Dárkový poukaz je platný 9 měsíců ode dne vystavení poukazu provozovatelem kupujícímu.

Kurzy s osobní účastí

Server www.ateliervtovarne.cz si vyhrazuje právo zrušit vyhlášený kurz, a to z důvodu nenaplněnosti, nemoci lektora, případně z jiných technických důvodů. Zároveň si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu, ale v tomto případě musí účastníkům tuto skutečnost oznámit a může to být důvodem k bezplatnému zrušení objednávky ze strany účastníka.

Odeslání objednávky je bráno jako uzavření smlouvy, a tudíž je kupující povinen splnit veškeré náležitosti jako platba a jako je případná úhrada storno poplatků.

 On-line kurzy

Kupující se může vždy bez nutnosti registrace seznámit s obsahem jednotlivých on-line kurzů.

Kupujícímu je umožněno jednotlivé on-line kurzy objednávat pomocí elektronického formuláře vyplněním všech požadovaných údajů.

Smlouva o poskytování audiovizuálních služeb na vyžádání, týkající se příslušného on-line kurzu (dále jen „Smlouva“), je mezi provozovatelem a účastníkem uzavřena doručením účastníkem odeslané objednávky provozovateli. 

Odesláním objednávky on-line kurzu účastník výslovně požaduje, aby mu byl digitální obsah v podobě on-line kurzu zpřístupněn okamžitě tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení dle § 1829 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. a souhlasí, že z tohoto důvodu nemá na odstoupení dle uvedeného ustanovení právo.

Okamžikem přijetí platby za on-line kurz poskytuje provozovatel účastníkovi oprávnění absolvovat po neomezenou dobu příslušný on-line kurz, to však pouze prostřednictvím on-line rozhraní provozovatele. Po absolvování on-line kurzu je následně účastník oprávněn bezplatně opětovně přehrávat veškeré části on-line kurzu, to však pouze po dobu existence provozovatele a prostřednictvím jejího on-line rozhraní.

Účastník není oprávněn kurz kopírovat a poskytovat jej třetím osobám.

Kurzy jsou účastníkovi zpřístupňovány on-line prostřednictvím rozhraní provozovatele. Spuštění on-line kurzů vyžaduje připojení k internetu. Náklady na připojení k internetu nese účastník s tím, že tyto náklady se neliší od základních sazeb. Pro spuštění on-line kurzů je nezbytné zařízení (počítač, tablet či telefon) s nainstalovanou aktuální verzí standardního internetového prohlížeče.

Účastník je povinen zpřístupněný on-line kurz bez zbytečného odkladu spustit a prohlédnout a případně vytknout provozovateli vady poskytovaných služeb. Vadu lze vytknout provozovateli nejpozději do 6 měsíců od zpřístupnění on-line kurzu písemnou formou dle reklamačního řádu. Je-li vada týkající se on-lin kurzu odstranitelná, může se účastník domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni on-line kurz řádně užívat, může účastník buď od Smlouvy odstoupit, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny příslušného on-line kurzu.

Poskytovatel poskytuje ve vztahu k on-line kurzům tzv. „Garanci spokojenosti“. Účastník je oprávněn v případě nespokojenosti s kurzem kontaktovat poskytovatele do 14 dnů od zakoupení kurzu s tím, že poskytovatele vrátí do 7 dnů účastníkovi zaplacenou cenu on-line kurzu v plné výši. 

Cena kurzovného

Kurzovným se rozumí poplatek kupujícího za účast na kurzu s osobní účastí, zakoupení on-line kurzu či dárkového poukazu. Kurzovné je vyhlašováno spolu s termínem kurzu či vydáním dárkového poukazu a jeho cena je neměnná. 

  • Kurzovné pro kurzy s osobní účastí je nutné uhradit max. 7 dní před začátkem kurzu. V opačném případě může dojít k vypovězení smlouvy ze strany provozovatele, a to i bez písemného souhlasu kupujícího.
  • V případě on-line kurzu, je účastníkovi kurz zpřístupněn ihned po připsání kurzovného na účet provozovatele.
  • Dárkový poukaz je kupujícímu odeslán nejpozději druhý pracovní den po připsání kurzovného na účet provozovatele.

Dárkový poukaz není směnitelný za peníze.

 Storno poplatky a zrušení účasti na kurzech s osobní účastí

Účastník je povinen zrušit účast na kurzu s osobní účastí provozovateli písemnou/elektronickou formou, kdy provozovatel musí tuto informaci stejnou cestou potvrdit.

Storno poplatky:

• 10 dní a více před začátkem kurzu – 0% storno poplatku z kurzovného

• 5 dnů před začátkem kurzu – 35% storno poplatku z kurzovného

• 2 dny před začátkem kurzu – 100% storno poplatku z kurzovného

 

V případě úhrady kurzu dárkovým poukazem nemá účastník nárok na vrácení peněz, ale příslušnou částku po odečtení storno poplatku může využít na úhradu daného kurzu konaného v jiném termínu.

Způsob úhrady

Účastník je povinen uhradit kurzovné převodem z bankovního účtu, kartou, nebo dárkovým poukazem, případně je možné uhradit platbu v hotovosti, ale to pouze po předchozí domluvě. 

Číslo účtu: RaiffeisenBANK 1241241301/5500

Reklamační řád

Případnou reklamaci musí klient podat písemně, a to buď e-mailem na adresu marketa@ateliervtovarne.cz nebo korespondenčně na adresu Ateliér v továrně, Mezi vodami 1955/19, Modřany, 143 00 Praha 4. Tyto reklamace budou vyřizovány individuálně.

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji objednávajících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto portálu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, kupující má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může objednávající kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou poskytnuta třetí straně.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil, či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány provozovatelem, jehož údaje jsou uvedeny v úvodu těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm provozovatel nebo prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese ateliervtovarne@gmail.com nebo na výše uvedené poštovní adrese prodávajícího.

Souhlas s pořizováním a užitím fotografií

Uhrazením kurzu a svojí účastí na kurzu s osobní účastí souhlasí účastník kurzu s užitím pořízených fotografií jeho osoby, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály Provozovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny).

Rovněž souhlasí s tím, aby Provozovatel poskytl licenční oprávnění k užití fotografií jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů Provozovatele.

Dále souhlasí s tím, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část.